اندرسون بل Anderson Behel- صافکاری و تعمیرگاه بدنه اتومبیل فارسی زبان شما

برای مدت  بیش از 50 سال است که صافکاری و تعـمیرگاه بدنه اتومبیل اندرسون بل در سانتا کلارا ، ایالت کالیفـرنیا و آشنا به زبان فارسی ، خود رو ها را پس از تعمیرات بعد از تصادف و تعمیرات جزیی مربوط به خراش و فـرورفـتگی به صاحبانشان تحویل داده ومجددا آنها را برای رانندگی در جاده ها آماده ساخته است.

خدمات بدنه اتومبیل

آیا تصادف کرده اید و به تعـمیر ماشین نیاز دارید؟ کارشناسان ما خدمات تعـمیرات پس از تصادف را ارائه می دهـند که 20 مرحله دقیق را به دنبال دارد. آیا می خواهـید خراش کلید یا فـرو رفـتگی سبد خرید را بردارید؟ اندرسون بل می تواند ماشین یا کامیون شما را با خدمات تعـمیر خراش و فـرورفـتگی تعـمیر کند. اندرسون بل بهـترین صافکاری تعـمیرگاه بدنه اتومبیل در این منطقه ( بی اریا)  می باشد.

بخش رسیدگی به مشتریان فارسی زبان ما خدمات زیر را ارائه می دهـد:

·         بردن و تحویل مجانی وسیله نقـلیه

·   خدمات بکسل کردن ( (Towing

·         خدمات وسیله نقـلیه برای رفت و آمد( Shuttle)

·         ارائه ماشین های کرایه ای

·         خدمات وسیله نقلیه

·         متخصصین مطالبه بیمه

ما به فـوریت شما برای برگشت و استفاده مجدد خودروی خود در جاده واقف بوده و به آن احترام میگذاریم و انجام آن را وظیفه خود می دانیم.

درموارد لزوم لطفا با شماره های(408) 988 4011(محلی) و (866) 985-7504 (رایگان) با ما تماس گرفـته و با جورج بنیامین، نماینده فارسی زبان خدمات مشتریان ما صحبت کنید. هـمچنین می توانید با پست الکترونیکیEnabled JavaScript to view email.  با جورج تماس بگیرید.

ما با بیمه شما کار خواهـیم کرد!

اندرسون بل با تمام شرکت های بیمه از جمله این شرکت ها کار خواهد کرد.

 Collision Repair Experts - The Independent Rating Service
Click to View Our Performance During the Last 90 Days